بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • مراسم تکریم ومعارفه رئیس حسابداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسامراسم تکریم ومعارفه رئیس حسابداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • مراسم تکریم ومعارفه رئیس حسابداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسامراسم تکریم ومعارفه رئیس حسابداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • مراسم تکریم ومعارفه رئیس حسابداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسامراسم تکریم ومعارفه رئیس حسابداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • مراسم تکریم ومعارفه رئیس حسابداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسامراسم تکریم ومعارفه رئیس حسابداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • مراسم تکریم ومعارفه رئیس حسابداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسامراسم تکریم ومعارفه رئیس حسابداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • مراسم تکریم ومعارفه رئیس حسابداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسامراسم تکریم ومعارفه رئیس حسابداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • مراسم تکریم ومعارفه رئیس حسابداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسامراسم تکریم ومعارفه رئیس حسابداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

گزارش تصویری