بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 • برگزاری سومین جلسه کارگاه عملی CPCR درمرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری سومین جلسه کارگاه عملی CPCR درمرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا
 • برگزاری سومین جلسه کارگاه عملی CPCR درمرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری سومین جلسه کارگاه عملی CPCR درمرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا
 • برگزاری سومین جلسه کارگاه عملی CPCR درمرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری سومین جلسه کارگاه عملی CPCR درمرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا
 • برگزاری سومین جلسه کارگاه عملی CPCR درمرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری سومین جلسه کارگاه عملی CPCR درمرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا
 • برگزاری سومین جلسه کارگاه عملی CPCR درمرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری سومین جلسه کارگاه عملی CPCR درمرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا
 • برگزاری سومین جلسه کارگاه عملی CPCR درمرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری سومین جلسه کارگاه عملی CPCR درمرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا
 • برگزاری سومین جلسه کارگاه عملی CPCR درمرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری سومین جلسه کارگاه عملی CPCR درمرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا
 • برگزاری سومین جلسه کارگاه عملی CPCR درمرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری سومین جلسه کارگاه عملی CPCR درمرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا

   به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، سومین جلسه کارگاه عملی CPCR  در تاریخ 21 دی ماه توسط متخصصین بیهوشی و مسئول CPCR  بیمارستان جهت کلیه پرسنل بیمارستان برگزارگردید .

خاطرنشان می گردد چهارمین وآخرین جلسه این کارگاه در تاریخ 28 دی ماه 96 برگزار خواهد شد .