بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • کنفرانس آموزشی تشخیص های پرستاری بر اساس معیارهای ناندا در مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردید.کنفرانس آموزشی تشخیص های پرستاری بر اساس معیارهای ناندا در مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردید.
  • کنفرانس آموزشی تشخیص های پرستاری بر اساس معیارهای ناندا در مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردید.کنفرانس آموزشی تشخیص های پرستاری بر اساس معیارهای ناندا در مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردید.
  • کنفرانس آموزشی تشخیص های پرستاری بر اساس معیارهای ناندا در مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردید.کنفرانس آموزشی تشخیص های پرستاری بر اساس معیارهای ناندا در مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردید.
  • کنفرانس آموزشی تشخیص های پرستاری بر اساس معیارهای ناندا در مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردید.کنفرانس آموزشی تشخیص های پرستاری بر اساس معیارهای ناندا در مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردید.
  • کنفرانس آموزشی تشخیص های پرستاری بر اساس معیارهای ناندا در مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردید.کنفرانس آموزشی تشخیص های پرستاری بر اساس معیارهای ناندا در مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردید.
  • کنفرانس آموزشی تشخیص های پرستاری بر اساس معیارهای ناندا در مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردید.کنفرانس آموزشی تشخیص های پرستاری بر اساس معیارهای ناندا در مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردید.

       به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کنفرانس آموزشی تشخیص های پرستاری بر اساس معیارهای ناندا، توسط دکتر ثابت، طی دو جلسه در تاریخ های 23 و30 دی ماه سال جاری برای کلیه پرسنل پرستاری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)برگزار گردید .

جهت دسترسی وبهره برداری از مطالب اصلی این کارگاه، لطفا به فایل های پیوست مراجعه نمایید :

پیوست ها:

Nursing NANDA.pdf حجم فایل:1.56 مگابایت
nursing nanda[7618142].PDF حجم فایل:4.26 مگابایت