بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تجلیل هیات امنا و خدام آستان مقدس شاهزاده قاسم (ع) وجامعه الزینب(س) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتجلیل هیات امنا و خدام آستان مقدس شاهزاده قاسم (ع) وجامعه الزینب(س) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تجلیل هیات امنا و خدام آستان مقدس شاهزاده قاسم (ع) وجامعه الزینب(س) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتجلیل هیات امنا و خدام آستان مقدس شاهزاده قاسم (ع) وجامعه الزینب(س) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تجلیل هیات امنا و خدام آستان مقدس شاهزاده قاسم (ع) وجامعه الزینب(س) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتجلیل هیات امنا و خدام آستان مقدس شاهزاده قاسم (ع) وجامعه الزینب(س) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تجلیل هیات امنا و خدام آستان مقدس شاهزاده قاسم (ع) وجامعه الزینب(س) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتجلیل هیات امنا و خدام آستان مقدس شاهزاده قاسم (ع) وجامعه الزینب(س) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تجلیل هیات امنا و خدام آستان مقدس شاهزاده قاسم (ع) وجامعه الزینب(س) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتجلیل هیات امنا و خدام آستان مقدس شاهزاده قاسم (ع) وجامعه الزینب(س) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تجلیل هیات امنا و خدام آستان مقدس شاهزاده قاسم (ع) وجامعه الزینب(س) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتجلیل هیات امنا و خدام آستان مقدس شاهزاده قاسم (ع) وجامعه الزینب(س) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تجلیل هیات امنا و خدام آستان مقدس شاهزاده قاسم (ع) وجامعه الزینب(س) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتجلیل هیات امنا و خدام آستان مقدس شاهزاده قاسم (ع) وجامعه الزینب(س) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تجلیل هیات امنا و خدام آستان مقدس شاهزاده قاسم (ع) وجامعه الزینب(س) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتجلیل هیات امنا و خدام آستان مقدس شاهزاده قاسم (ع) وجامعه الزینب(س) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

تجلیل هیات امنا و خدام آستان مقدس شاهزاده قاسم (ع) وجامعه الزینب(س) شهرستان فسا از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا