بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

اهم اقدامات انجام شده  از تاریخ ۷الی ۱۲بهمن

 

1-بازدید ازبخش اتفاقات در تاریخ 7/11/96

2-حضور در کمیته ترویج زایمان طبیعی در تاریخ7/11/96

3-بازدید از بخش های داخلی / داخلی جراحی / سی سی ی و پست سی سی یو به همراه مسئول دفتر بهبود کیفیت در تاریخ 8/11/96

4-بازدید ازبخش های جراحی زنان و مردان درتاریخ9/11/96

5-بازدید از بخش اورژانس و اتاق عمل مینور به همراه سوپروایزر کنترل عفونت در تاریخ10/11/96

6-حضور در جلسه هماهنگی معاونت درمان در تاریخ10/11/96

7-شرکت در جلسه بررسی اقدامات لازم جهت میز خدمت در تاریخ10/11/96

8-حضور در جلسه هماهنگی با مدیران و کارشناسان بیمه در تاریخ11/11/96

9-شرکت درنشست هماهنگی فرایند  جذب نیرو ی طرحی در تاریخ11/11/96

10-حضور در کمیته منطقی سازی نیرو و بررسی مشکلات کمک بهیاران در تاریخ 12/11/96

11-حضور روزانه در دفتر سوپروایزری و دریافت اخرین اقدامات انجام شده درخصوص بیماران

12-دریافت و ارسال نامه ها در اسرع وقت و پاسخگویی به ارباب رجوع

13- بازدید از بخشهای  ای سی یو جراحی و قلب در تاریخ11/11/96