بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • برگزاری جلسه اسفندماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا/ تاکید برآمادگی همه جانبه در ایام نوروزبرگزاری جلسه اسفندماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا/ تاکید برآمادگی همه جانبه در ایام نوروز
  • برگزاری جلسه اسفندماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا/ تاکید برآمادگی همه جانبه در ایام نوروزبرگزاری جلسه اسفندماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا/ تاکید برآمادگی همه جانبه در ایام نوروز
  • برگزاری جلسه اسفندماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا/ تاکید برآمادگی همه جانبه در ایام نوروزبرگزاری جلسه اسفندماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا/ تاکید برآمادگی همه جانبه در ایام نوروز
  • برگزاری جلسه اسفندماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا/ تاکید برآمادگی همه جانبه در ایام نوروزبرگزاری جلسه اسفندماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا/ تاکید برآمادگی همه جانبه در ایام نوروز
  • برگزاری جلسه اسفندماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا/ تاکید برآمادگی همه جانبه در ایام نوروزبرگزاری جلسه اسفندماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا/ تاکید برآمادگی همه جانبه در ایام نوروز
  • برگزاری جلسه اسفندماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا/ تاکید برآمادگی همه جانبه در ایام نوروزبرگزاری جلسه اسفندماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا/ تاکید برآمادگی همه جانبه در ایام نوروز

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، امروز شنبه 12/12/96، کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان به ریاست دکتر پاکدامن رئیس بیمارستان در دفتر ریاست تشکیل جلسه داد . تهیه، تعمیر و نگهداشت تجهیزات و در دسترس بودن این تجهیزات در ایام نوروز از جمله مباحثی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ریاست بیمارستان نیز بر آن تاکید داشتند .