بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بازدیدهای نوروزی مسئولین دانشگاه وبیمارستان از بخش های مختلف بیمارستانبازدیدهای نوروزی مسئولین دانشگاه وبیمارستان از بخش های مختلف بیمارستان
  • بازدیدهای نوروزی مسئولین دانشگاه وبیمارستان از بخش های مختلف بیمارستانبازدیدهای نوروزی مسئولین دانشگاه وبیمارستان از بخش های مختلف بیمارستان
  • بازدیدهای نوروزی مسئولین دانشگاه وبیمارستان از بخش های مختلف بیمارستانبازدیدهای نوروزی مسئولین دانشگاه وبیمارستان از بخش های مختلف بیمارستان
  • بازدیدهای نوروزی مسئولین دانشگاه وبیمارستان از بخش های مختلف بیمارستانبازدیدهای نوروزی مسئولین دانشگاه وبیمارستان از بخش های مختلف بیمارستان
  • بازدیدهای نوروزی مسئولین دانشگاه وبیمارستان از بخش های مختلف بیمارستانبازدیدهای نوروزی مسئولین دانشگاه وبیمارستان از بخش های مختلف بیمارستان
  • بازدیدهای نوروزی مسئولین دانشگاه وبیمارستان از بخش های مختلف بیمارستانبازدیدهای نوروزی مسئولین دانشگاه وبیمارستان از بخش های مختلف بیمارستان
  • بازدیدهای نوروزی مسئولین دانشگاه وبیمارستان از بخش های مختلف بیمارستانبازدیدهای نوروزی مسئولین دانشگاه وبیمارستان از بخش های مختلف بیمارستان
  • بازدیدهای نوروزی مسئولین دانشگاه وبیمارستان از بخش های مختلف بیمارستانبازدیدهای نوروزی مسئولین دانشگاه وبیمارستان از بخش های مختلف بیمارستان

بازدیدهای نوروزی : آقای علیپور:مدیریت داخلی بیمارستان، سرکارخانم كريمي:مسئول خدمات پرستاري و مامايي معاونت درمان دانشگاه و سرکارخانم مرادی: مترون بیمارستان

 

bazdide norooz97 sofreh7sin.jpg