بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • باتمهیدستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: 15مصدوم اتباع خارجی دربیمارستان، بانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند.باتمهیدستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: 15مصدوم اتباع خارجی دربیمارستان، بانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند.
  • باتمهیدستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: 15مصدوم اتباع خارجی دربیمارستان، بانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند.باتمهیدستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: 15مصدوم اتباع خارجی دربیمارستان، بانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند.
  • باتمهیدستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: 15مصدوم اتباع خارجی دربیمارستان، بانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند.باتمهیدستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: 15مصدوم اتباع خارجی دربیمارستان، بانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند.
  • باتمهیدستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: 15مصدوم اتباع خارجی دربیمارستان، بانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند.باتمهیدستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: 15مصدوم اتباع خارجی دربیمارستان، بانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند.
  • باتمهیدستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: 15مصدوم اتباع خارجی دربیمارستان، بانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند.باتمهیدستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: 15مصدوم اتباع خارجی دربیمارستان، بانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند.
  • باتمهیدستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: 15مصدوم اتباع خارجی دربیمارستان، بانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند.باتمهیدستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: 15مصدوم اتباع خارجی دربیمارستان، بانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند.
  • باتمهیدستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: 15مصدوم اتباع خارجی دربیمارستان، بانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند.باتمهیدستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: 15مصدوم اتباع خارجی دربیمارستان، بانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند.
  • باتمهیدستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: 15مصدوم اتباع خارجی دربیمارستان، بانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند.باتمهیدستاد بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: 15مصدوم اتباع خارجی دربیمارستان، بانظم خاصی پذیرش وخدمات درمانی دریافت نمودند.

      به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا؛ دکتر عبدالعلی پاکدامن رئیس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گفت : در پی واژگونی یک دستگاه کامیون در درصبح امروزیکشنبه 19 فروردین ماه 97، بلافاصله ستاد بحران قبل از انتقال مصدومین، در بیمارستان وتمهیدات وآمادگی لازم جهت پذیرش مصدومین انتقالی ایجاد گردید.

علیپور مدیر بیمارستان نیز در کنارسایراعضای تیم بحران ، ضمن مدیریت تیم که قبل از انتقال مصدومین در بخش اورژانس حاضر بودند در این خصوص گفت : راس ساعت 10و45 دقیقه 15نفر از مصدومان این حادثه که همگی از اتباع خارجی بودند با یک دستگاه اتوبوس آمبولانس اورژانس  115 فسا به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا انتقال یافتند که 14 نفر از مصدومین باتوجه به وضع عمومی آنها، در بخش اورژانس بستری،  و یک نفر نیز بعلت وضعیت وخیم ایشان در قسمت CPR خدمات درمانی را دریافت نمودند .

خانم مرادی مترون بیمارستان در توضیحات تکمیلی گفت: مصدومین این تصادف که در سطوح 1، 2 و3 بودند بلافاصله پذیرش و با آمادگی کامل تیم پرستاری وانجام مراقبت های پرستاری واقدامات پاراکلینیکی نظیرانجام آزمایشات، عکسبرداری و ...خدمات درمانی را به سرعت دریافت نمودند .