بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • گزارش بازدید ریاست و مدیریت بیمارستان از پروژه های در حال ساخت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساگزارش بازدید ریاست و مدیریت بیمارستان از پروژه های در حال ساخت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • گزارش بازدید ریاست و مدیریت بیمارستان از پروژه های در حال ساخت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساگزارش بازدید ریاست و مدیریت بیمارستان از پروژه های در حال ساخت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • گزارش بازدید ریاست و مدیریت بیمارستان از پروژه های در حال ساخت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساگزارش بازدید ریاست و مدیریت بیمارستان از پروژه های در حال ساخت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • گزارش بازدید ریاست و مدیریت بیمارستان از پروژه های در حال ساخت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساگزارش بازدید ریاست و مدیریت بیمارستان از پروژه های در حال ساخت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • گزارش بازدید ریاست و مدیریت بیمارستان از پروژه های در حال ساخت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساگزارش بازدید ریاست و مدیریت بیمارستان از پروژه های در حال ساخت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • گزارش بازدید ریاست و مدیریت بیمارستان از پروژه های در حال ساخت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساگزارش بازدید ریاست و مدیریت بیمارستان از پروژه های در حال ساخت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • گزارش بازدید ریاست و مدیریت بیمارستان از پروژه های در حال ساخت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساگزارش بازدید ریاست و مدیریت بیمارستان از پروژه های در حال ساخت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • گزارش بازدید ریاست و مدیریت بیمارستان از پروژه های در حال ساخت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساگزارش بازدید ریاست و مدیریت بیمارستان از پروژه های در حال ساخت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا؛ دکترپاکدامن ریاست بیمارستان و آقای علیپور مدیر بیمارستان، طی بازدیدهایی از پروژه سالن کنفرانس در حال ساخت بیمارستان و همچنین پروژه ساخت راهرو ورودی، اسکیل لب جدید بیمارستان و پروژه بهسازی کتابخانه وقرائت خانه بیمارستان بازدید و از نزدیک میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه ها رابررسی نمودند .