بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • مدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بصورت میدانی ارزیابی نمود : ارزیابی و بررسی روند زمانی جواب دهی به آزمایشها توسط واحد آزمایشگاهمدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بصورت میدانی ارزیابی نمود : ارزیابی و بررسی روند زمانی جواب دهی به آزمایشها توسط واحد آزمایشگاه
  • مدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بصورت میدانی ارزیابی نمود : ارزیابی و بررسی روند زمانی جواب دهی به آزمایشها توسط واحد آزمایشگاهمدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بصورت میدانی ارزیابی نمود : ارزیابی و بررسی روند زمانی جواب دهی به آزمایشها توسط واحد آزمایشگاه
  • مدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بصورت میدانی ارزیابی نمود : ارزیابی و بررسی روند زمانی جواب دهی به آزمایشها توسط واحد آزمایشگاهمدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بصورت میدانی ارزیابی نمود : ارزیابی و بررسی روند زمانی جواب دهی به آزمایشها توسط واحد آزمایشگاه
  • مدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بصورت میدانی ارزیابی نمود : ارزیابی و بررسی روند زمانی جواب دهی به آزمایشها توسط واحد آزمایشگاهمدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بصورت میدانی ارزیابی نمود : ارزیابی و بررسی روند زمانی جواب دهی به آزمایشها توسط واحد آزمایشگاه
  • مدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بصورت میدانی ارزیابی نمود : ارزیابی و بررسی روند زمانی جواب دهی به آزمایشها توسط واحد آزمایشگاهمدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بصورت میدانی ارزیابی نمود : ارزیابی و بررسی روند زمانی جواب دهی به آزمایشها توسط واحد آزمایشگاه
  • مدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بصورت میدانی ارزیابی نمود : ارزیابی و بررسی روند زمانی جواب دهی به آزمایشها توسط واحد آزمایشگاهمدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بصورت میدانی ارزیابی نمود : ارزیابی و بررسی روند زمانی جواب دهی به آزمایشها توسط واحد آزمایشگاه
  • مدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بصورت میدانی ارزیابی نمود : ارزیابی و بررسی روند زمانی جواب دهی به آزمایشها توسط واحد آزمایشگاهمدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بصورت میدانی ارزیابی نمود : ارزیابی و بررسی روند زمانی جواب دهی به آزمایشها توسط واحد آزمایشگاه
  • مدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بصورت میدانی ارزیابی نمود : ارزیابی و بررسی روند زمانی جواب دهی به آزمایشها توسط واحد آزمایشگاهمدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بصورت میدانی ارزیابی نمود : ارزیابی و بررسی روند زمانی جواب دهی به آزمایشها توسط واحد آزمایشگاه

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا؛  آقای علیپور مدیر بیمارستان باحضور مدیر امور عمومی، مدیر خدمات پرستاری ومامایی وکارشناس روابط عمومی بیمارستان، در اقدامی جالب، باحضور در بخش اورژانس بیمارستان، مستقیما و بصورت میدانی ، روند زمانی جواب دهی به آزمایشات اورژانسی توسط بخش آزمایشگاه بیمارستان ( از درخواست و ارسال آزمایش تا حصول نتیجه ) را بررسی وبا استانداردهای موجود مقایسه نمودند .