بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • برگزاری جلسه فروردین ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وتغذیه باشیرمادر/کمیته اقتصاد دارو و درمانبرگزاری جلسه فروردین ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وتغذیه باشیرمادر/کمیته اقتصاد دارو و درمان
  • برگزاری جلسه فروردین ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وتغذیه باشیرمادر/کمیته اقتصاد دارو و درمانبرگزاری جلسه فروردین ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وتغذیه باشیرمادر/کمیته اقتصاد دارو و درمان
  • برگزاری جلسه فروردین ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وتغذیه باشیرمادر/کمیته اقتصاد دارو و درمانبرگزاری جلسه فروردین ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وتغذیه باشیرمادر/کمیته اقتصاد دارو و درمان
  • برگزاری جلسه فروردین ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وتغذیه باشیرمادر/کمیته اقتصاد دارو و درمانبرگزاری جلسه فروردین ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وتغذیه باشیرمادر/کمیته اقتصاد دارو و درمان
  • برگزاری جلسه فروردین ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وتغذیه باشیرمادر/کمیته اقتصاد دارو و درمانبرگزاری جلسه فروردین ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وتغذیه باشیرمادر/کمیته اقتصاد دارو و درمان
  • برگزاری جلسه فروردین ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وتغذیه باشیرمادر/کمیته اقتصاد دارو و درمانبرگزاری جلسه فروردین ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وتغذیه باشیرمادر/کمیته اقتصاد دارو و درمان
  • برگزاری جلسه فروردین ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وتغذیه باشیرمادر/کمیته اقتصاد دارو و درمانبرگزاری جلسه فروردین ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وتغذیه باشیرمادر/کمیته اقتصاد دارو و درمان
  • برگزاری جلسه فروردین ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وتغذیه باشیرمادر/کمیته اقتصاد دارو و درمانبرگزاری جلسه فروردین ماه کمیته ترویج زایمان طبیعی وتغذیه باشیرمادر/کمیته اقتصاد دارو و درمان

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا، کمیته ترویج زایمان طبیعی وتغذیه باشیرمادر و کمیته اقتصاد دارو و درمان به ریاست دکتر پاکدامن و باحضور اعضا تشکیل جلسه داد .

گفتنی است در کمیته ترویج زایمان طبیعی وتغذیه باشیرمادر،آمار سزارین هاوزایمانهای طبیعی مادران در بیمارستان فصل زمستان مورد نقد وبررسی قرار گرفت . لزوم اجرای مفاد نامه دستورالعمل اصلاحات برنامه کاهش پرداختی وکاهش کسورات نیزاز جمله موضوعات مورد بحث در کمیته اقتصاد دارو و درمان بود .