بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا، معاون درمان دانشگاه و ریاست ومدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ازهمان دقایق نخست وقوع حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب در بخش اورژانس بیمارستان و بررسی روند ارایه خدمات حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا، معاون درمان دانشگاه و ریاست ومدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ازهمان دقایق نخست وقوع حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب در بخش اورژانس بیمارستان و بررسی روند ارایه خدمات
  • حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا، معاون درمان دانشگاه و ریاست ومدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ازهمان دقایق نخست وقوع حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب در بخش اورژانس بیمارستان و بررسی روند ارایه خدمات حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا، معاون درمان دانشگاه و ریاست ومدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ازهمان دقایق نخست وقوع حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب در بخش اورژانس بیمارستان و بررسی روند ارایه خدمات
  • حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا، معاون درمان دانشگاه و ریاست ومدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ازهمان دقایق نخست وقوع حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب در بخش اورژانس بیمارستان و بررسی روند ارایه خدمات حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا، معاون درمان دانشگاه و ریاست ومدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ازهمان دقایق نخست وقوع حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب در بخش اورژانس بیمارستان و بررسی روند ارایه خدمات
  • حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا، معاون درمان دانشگاه و ریاست ومدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ازهمان دقایق نخست وقوع حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب در بخش اورژانس بیمارستان و بررسی روند ارایه خدمات حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا، معاون درمان دانشگاه و ریاست ومدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ازهمان دقایق نخست وقوع حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب در بخش اورژانس بیمارستان و بررسی روند ارایه خدمات
  • حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا، معاون درمان دانشگاه و ریاست ومدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ازهمان دقایق نخست وقوع حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب در بخش اورژانس بیمارستان و بررسی روند ارایه خدمات حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا، معاون درمان دانشگاه و ریاست ومدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ازهمان دقایق نخست وقوع حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب در بخش اورژانس بیمارستان و بررسی روند ارایه خدمات
  • حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا، معاون درمان دانشگاه و ریاست ومدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ازهمان دقایق نخست وقوع حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب در بخش اورژانس بیمارستان و بررسی روند ارایه خدمات حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا، معاون درمان دانشگاه و ریاست ومدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ازهمان دقایق نخست وقوع حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب در بخش اورژانس بیمارستان و بررسی روند ارایه خدمات
  • حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا، معاون درمان دانشگاه و ریاست ومدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ازهمان دقایق نخست وقوع حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب در بخش اورژانس بیمارستان و بررسی روند ارایه خدمات حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا، معاون درمان دانشگاه و ریاست ومدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ازهمان دقایق نخست وقوع حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب در بخش اورژانس بیمارستان و بررسی روند ارایه خدمات
  • حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا، معاون درمان دانشگاه و ریاست ومدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ازهمان دقایق نخست وقوع حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب در بخش اورژانس بیمارستان و بررسی روند ارایه خدمات حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا، معاون درمان دانشگاه و ریاست ومدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ازهمان دقایق نخست وقوع حادثه واژگونی خودروی ون محور فسا-داراب در بخش اورژانس بیمارستان و بررسی روند ارایه خدمات

گزارش به روایت تصویر