بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • راند مدیریتی ایمنی واحد مدیریت اطلاعات سلامتراند مدیریتی ایمنی واحد مدیریت اطلاعات سلامت
  • راند مدیریتی ایمنی واحد مدیریت اطلاعات سلامتراند مدیریتی ایمنی واحد مدیریت اطلاعات سلامت
  • راند مدیریتی ایمنی واحد مدیریت اطلاعات سلامتراند مدیریتی ایمنی واحد مدیریت اطلاعات سلامت
  • راند مدیریتی ایمنی واحد مدیریت اطلاعات سلامتراند مدیریتی ایمنی واحد مدیریت اطلاعات سلامت
  • راند مدیریتی ایمنی واحد مدیریت اطلاعات سلامتراند مدیریتی ایمنی واحد مدیریت اطلاعات سلامت
  • راند مدیریتی ایمنی واحد مدیریت اطلاعات سلامتراند مدیریتی ایمنی واحد مدیریت اطلاعات سلامت
  • راند مدیریتی ایمنی واحد مدیریت اطلاعات سلامتراند مدیریتی ایمنی واحد مدیریت اطلاعات سلامت
  • راند مدیریتی ایمنی واحد مدیریت اطلاعات سلامتراند مدیریتی ایمنی واحد مدیریت اطلاعات سلامت

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا؛ راند مدیریتی ایمنی واحد مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان باحضور مدیران ارشد صورت گرفت. دراین جلسه بر راهکارهای ارتقاء ایمنی بیمارو پرسنل وصیانت از پرونده ها ناکید گردید .