بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا؛ کمیته حفاظت فنی وبهداشت کاربیمارستان در تاریخ 5/2/97 در ئفتر ریاست برگزار گردید.

دراین کمیته مواردی که باعث کسر امتیاز درارزیابی اعتباربخشی می گردد مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم اتخاذ گردید.