بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • نشست مشترک پزشکان عمومی بخش اسکرین بیمارستان بامعاون درمان دانشگاه و ریاست بیمارستاننشست مشترک پزشکان عمومی بخش اسکرین بیمارستان بامعاون درمان دانشگاه و ریاست بیمارستان
  • نشست مشترک پزشکان عمومی بخش اسکرین بیمارستان بامعاون درمان دانشگاه و ریاست بیمارستاننشست مشترک پزشکان عمومی بخش اسکرین بیمارستان بامعاون درمان دانشگاه و ریاست بیمارستان
  • نشست مشترک پزشکان عمومی بخش اسکرین بیمارستان بامعاون درمان دانشگاه و ریاست بیمارستاننشست مشترک پزشکان عمومی بخش اسکرین بیمارستان بامعاون درمان دانشگاه و ریاست بیمارستان
  • نشست مشترک پزشکان عمومی بخش اسکرین بیمارستان بامعاون درمان دانشگاه و ریاست بیمارستاننشست مشترک پزشکان عمومی بخش اسکرین بیمارستان بامعاون درمان دانشگاه و ریاست بیمارستان
  • نشست مشترک پزشکان عمومی بخش اسکرین بیمارستان بامعاون درمان دانشگاه و ریاست بیمارستاننشست مشترک پزشکان عمومی بخش اسکرین بیمارستان بامعاون درمان دانشگاه و ریاست بیمارستان
  • نشست مشترک پزشکان عمومی بخش اسکرین بیمارستان بامعاون درمان دانشگاه و ریاست بیمارستاننشست مشترک پزشکان عمومی بخش اسکرین بیمارستان بامعاون درمان دانشگاه و ریاست بیمارستان

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، روز یکشنبه 9/2/97 نشست مشترک پزشکان عمومی بخش اسکرین بیمارستان با دکتر سهراب پور، معاون درمان دانشگاه و دکتر پاکدامن، ریاست بیمارستان در محل دفتر ریاست برگزار گردید .

گفتنی است محور اصلی این نشست پیرامون بهینه سازی ارایه خدمات سرپایی و کاهش هزینه ها بود که حضار پس از آشنایی بیشتربا دستورالعمل های مربوطه، دراین خصوص به بیان نظرات ودیدگاه های خود پرداختند .