بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیروآسیب شناسی بیمارستان در اردیبهشت 97تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیروآسیب شناسی بیمارستان در اردیبهشت 97
  • تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیروآسیب شناسی بیمارستان در اردیبهشت 97تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیروآسیب شناسی بیمارستان در اردیبهشت 97
  • تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیروآسیب شناسی بیمارستان در اردیبهشت 97تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیروآسیب شناسی بیمارستان در اردیبهشت 97
  • تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیروآسیب شناسی بیمارستان در اردیبهشت 97تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیروآسیب شناسی بیمارستان در اردیبهشت 97
  • تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیروآسیب شناسی بیمارستان در اردیبهشت 97تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیروآسیب شناسی بیمارستان در اردیبهشت 97
  • تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیروآسیب شناسی بیمارستان در اردیبهشت 97تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیروآسیب شناسی بیمارستان در اردیبهشت 97

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، جلسه کمیته مرگ و میر وآسیب شناسی بیمارستان در تاریخ 9 اردیبهشت 97برگزار گردید. در این جلسه پرونده دو بیمار با حضور رئیس بیمارستان و متخصصین و دیگراعضای کمیته  بررسی شد ومراحل تشخیص ودرمان آنها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ گردید.