بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • دومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسادومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا
  • دومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسادومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا
  • دومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسادومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا
  • دومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسادومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا
  • دومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسادومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا
  • دومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسادومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا
  • دومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسادومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا
  • دومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسادومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا

دومین همایش پیاده روی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا در هفدهمین روز از اردیبهشت 97