بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل گردید.جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل گردید.
  • جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل گردید.جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل گردید.
  • جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل گردید.جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل گردید.
  • جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل گردید.جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل گردید.
  • جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل گردید.جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل گردید.
  • جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل گردید.جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل گردید.
  • جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل گردید.جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل گردید.

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کمیته اخلاق پزشکی اردیبهشت ماه 97 به ریاست دکتر عبدالعلی پاکدامن وباحضور اعضا تشکیل گردید.

در این جلسه بررعایت اخلاق حرفه ای و حفظ حریم خصوصی بیماران تاکید گردید.

در ادامه حضارضمن بیان مسائل ومشکلات موجود، درخصوص راهکارهای لازم به بحث وگفتگو پرداختند .