بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل جلسه اردیبهشت ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه اردیبهشت ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه اردیبهشت ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه اردیبهشت ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه اردیبهشت ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه اردیبهشت ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه اردیبهشت ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه اردیبهشت ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه اردیبهشت ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه اردیبهشت ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه اردیبهشت ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه اردیبهشت ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه اردیبهشت ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه اردیبهشت ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

         به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، جلسه هیات اجرایی بیمارستان، به ریاست دکتر پاکدامن وباحضور سایر اعضای کمیته در روز چهار شنبه 19/2/97تشکیل گردید.

در این جلسه شاخص های پرستاری، دستور کار هیات اجرایی وپروژه های عمرانی در حال ساخت بیمارستان مورد ارزیابی وبررسی قرار گرفت و در خصوص انتقال درمانگاه های زنان واطفال به محل جدید هم اندیشی گردید و بر برگزاری منظم جلسات تاکید شد.