بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل دومین جلسه خرداد ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل دومین جلسه خرداد ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل دومین جلسه خرداد ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل دومین جلسه خرداد ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل دومین جلسه خرداد ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل دومین جلسه خرداد ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل دومین جلسه خرداد ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل دومین جلسه خرداد ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل دومین جلسه خرداد ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل دومین جلسه خرداد ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل دومین جلسه خرداد ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل دومین جلسه خرداد ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل دومین جلسه خرداد ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل دومین جلسه خرداد ماه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، دومین جلسه خرداد ماه هیات اجرایی بیمارستان، به ریاست دکتر پاکدامن در دفتر ریاست بیمارستان وباحضور اعضادر تاریخ 23 خرداد ماه 97تشکیل گردید .

در این جلسه اعضا  گزارشی از حوزه های کاری وعملکرد خود ارائه نمودند و بر تکریم ارباب رجوع ورضایتمندی ایشان تاکید گردید .