بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • کارگاه آموزشی مهارت های ارتباط رفتاری در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزار گردید.کارگاه آموزشی مهارت های ارتباط رفتاری در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزار گردید.
  • کارگاه آموزشی مهارت های ارتباط رفتاری در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزار گردید.کارگاه آموزشی مهارت های ارتباط رفتاری در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزار گردید.
  • کارگاه آموزشی مهارت های ارتباط رفتاری در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزار گردید.کارگاه آموزشی مهارت های ارتباط رفتاری در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزار گردید.
  • کارگاه آموزشی مهارت های ارتباط رفتاری در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزار گردید.کارگاه آموزشی مهارت های ارتباط رفتاری در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزار گردید.
  • کارگاه آموزشی مهارت های ارتباط رفتاری در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزار گردید.کارگاه آموزشی مهارت های ارتباط رفتاری در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزار گردید.

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کارگاه آموزشی مهارت های ارتباط رفتاری توسط خانم دکتر مدرکی - دکترای روانشناسی در تاریخ های 12 و24 خرداد ماه 97 برای کلیه پرسنل بیمارستان برگزار گردید .