بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • نشست صمیمی ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستاننشست صمیمی ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستان
  • نشست صمیمی ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستاننشست صمیمی ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستان
  • نشست صمیمی ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستاننشست صمیمی ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستان
  • نشست صمیمی ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستاننشست صمیمی ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستان
  • نشست صمیمی ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستاننشست صمیمی ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستان
  • نشست صمیمی ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستاننشست صمیمی ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستان
  • نشست صمیمی ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستاننشست صمیمی ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستان
  • نشست صمیمی ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستاننشست صمیمی ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستان

     گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، نشست صمیمی دکتر پاکدامن ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستان برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص مسایل مختلف بخش ها و راهکارهای پیش رو، بحث وتبادل نظر گردید.