بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(ع)کمیته ترویج زایمان طبیعی وتغذیه باشیرمادردرتاریخ 97/05/28دردفترریاست بیمارستان با حضور جناب اقای دکترپاکدامن واعضاء محترم برگزارگردید.

دراین جلسه برلزوم اجرای دقیق پروتکل احیاء نوزادودردسترس بودن وسایل احیاء برنوزادتاکیدگردید.همچنین گزارش ازروندفعالیت گروه پایش مادردرهفته پایش بیان گردید.