بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

خدای خوبم درروزعرفه

دلم می خواهد برای همه بنده هایت دعاکنم

الهی شادکن دلی راکه گرفته ودلتنگ است

بی نیازکن کسی راکه گرفته ودلتنگ است 

امیدوارکن کسی راکه به استانت امده 

بگیردستانی راکه اکنون بسوی توبلنداست

مستجاب کن دعای کسی که بااشکهایش داردتوراصدا می زند

حامل آن دلی باش که تنهاشده ،راه چاره اش باش

دستگیردستی باش که درمانده شده ،روبه آسمانت دراز

خدای نازنین من ،عزیزقلب من

سلامتی وشادی رامهمان دائمی دلهای همکاران وعزیزانشان بگردان.

                                                                                                                                                                                                                               روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(ع)