بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

عیدقربان آمده ای دوستان شادی کنید

یادی ازپیغمبرتوحیدوآزادی کنید

اوکه درراه خداازمال وفرزندش گذشت

باتبر،بت های جهل وخودپرستی راشکست

بنده ی پاک خداوپیروالله شد

نامش ابراهیم بوداماخلیل الله شد.

 عیدقربان به روزدهم ماه قمری ذی الحجه گفته می شودکه ازگرامی ترین عیدهای مسلمانان است وبه یادابراهیم وفرزندش ،اسماعیل ،توسط بسیاری ازمسلمانان جشن گرفته می شود.

 

                                               عیدسعیدقربان برتمامی پزشکان وپرسنل محترم بیمارستان تبریک می گوییم 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)