بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان ولی عصر(عج)راندمدیریتی ایمنی درمانگاه ولی عصر(عج) درتاریخ 97/05/30برگزارگردید.

دراین جلسه برلزوم ایمنی بیماران وتکریم ارباب رجوع تاکیدومشکلا ت مربوط به ایمنی بیان وسعی دررفع نواقص گردید.