بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

وچه زیباست امیدمریضی که به دستان شفابخشت دل بسته است بامهارتت باری دیگر قدرت خدارابه رخ بندگان می کشی .

 آنگاه که دردمندی سلامت خودرابازیابد،انگاه که دستی به نشان شکربه آسمان بلندشودملائک تورامی ستایند.

روزبیست وسوم اوت مصادف بایکم شهریورماه که همزمان با زادروزتولدابوعلی سینا،پزشک نام آورایرانی است که به پاس تالیفات وخدمات ارزنده وی درزمینه پزشکی به عنوان روز پزشک نامگذاری شده است.

 

 

روز پزشک رابه تمامی پزشکان عالیقدرودانشجویان پزشکی که قدم دراین راه گذاشته اندتبریک وشادباش می گوییم .

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج )