بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 • تبریک روز کارمندباحضورریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن به روایت تصویرتبریک روز کارمندباحضورریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن به روایت تصویر
 • تبریک روز کارمندباحضورریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن به روایت تصویرتبریک روز کارمندباحضورریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن به روایت تصویر
 • تبریک روز کارمندباحضورریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن به روایت تصویرتبریک روز کارمندباحضورریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن به روایت تصویر
 • تبریک روز کارمندباحضورریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن به روایت تصویرتبریک روز کارمندباحضورریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن به روایت تصویر
 • تبریک روز کارمندباحضورریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن به روایت تصویرتبریک روز کارمندباحضورریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن به روایت تصویر
 • تبریک روز کارمندباحضورریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن به روایت تصویرتبریک روز کارمندباحضورریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن به روایت تصویر
 • تبریک روز کارمندباحضورریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن به روایت تصویرتبریک روز کارمندباحضورریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن به روایت تصویر
 • تبریک روز کارمندباحضورریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن به روایت تصویرتبریک روز کارمندباحضورریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن به روایت تصویر
 • تبریک روز کارمندباحضورریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن به روایت تصویرتبریک روز کارمندباحضورریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن به روایت تصویر