بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

یازدهم شهریور،روزصنعت چاپ ،یادآورتلاش مستمروزحمت مداوم جمع بزرگی ازاهل هنر،ادب وفن این سرزمین پرگهراست .

تاریخ چاپ درایران به پنج قرن پیش ازمیلادیعنی به زمان هخامنشیان ومهرهای سلطنتی می رسدکه برای تاییداحکام وفرمان های حکومتی ارآنهااستفاده می کردند.

ورود واژه چاپ به زبان فارسی رابه اواخرقرن هفتم هجری وزمان سلطنت گیخاتوخان،پسراباقاخان مغول نسبت می دهندوآن مربوط به پول های کاغذی ای بوده که به آن چاویاکاوامی گفتند.اولین دستگاه چاپ درایران به شمارآورد.

نخستین چاپخانه درایران به دوران صفویان بازمی گرددکه کشیشان ارامنه درجلفای اصفهان باآن تعدادی دعاوذکرهای مسیحی راچاپ کردند.

پیدایش چاپ تصویری درایران به زمان محمدشاه برمی گردد.نخستین کتاب شناخته شده ای که چاپ مصورشد،کتاب <<لیلی ومجنون >>که درسال 1259هجری.قمری به چاپ رسیده است که چهارصفحه ازین کتاب چهارتصویردارد که بامرکب چاپ ترسیم وبه معمول زمان بادست ان هارارنگ کرده اند.

 

 

 

                                                              به اهالی صنعت چاپ رورز صنعت چاپ راتبریک می گوییم.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)