بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بازدیدریاست  بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن ومترون ازاتفاقات بستری واورژانس تحت نظربازدیدریاست بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن ومترون ازاتفاقات بستری واورژانس تحت نظر
  • بازدیدریاست  بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن ومترون ازاتفاقات بستری واورژانس تحت نظربازدیدریاست بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن ومترون ازاتفاقات بستری واورژانس تحت نظر
  • بازدیدریاست  بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن ومترون ازاتفاقات بستری واورژانس تحت نظربازدیدریاست بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن ومترون ازاتفاقات بستری واورژانس تحت نظر
  • بازدیدریاست  بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن ومترون ازاتفاقات بستری واورژانس تحت نظربازدیدریاست بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن ومترون ازاتفاقات بستری واورژانس تحت نظر
  • بازدیدریاست  بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن ومترون ازاتفاقات بستری واورژانس تحت نظربازدیدریاست بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن ومترون ازاتفاقات بستری واورژانس تحت نظر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):بازدید سرزده ریاست بیمارستان جناب آقای دکترپاکدامن به همراه مترون سرکارخانم مرادی ازقسمت اتفاقات بستری واورژانس تحت نظر درتاریخ 97/06/11صورت گرفت.

دراین بازدیدروندارائه خدمات ازنزدیک موردبررسی ودرخصوص مشکلات موجوددستوراتی داده شدوپیگیریهای لازم انجام شد.