بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بازدیدریاست  بیمارستان ازواحدبایگانی ومدارک پزشکیبازدیدریاست بیمارستان ازواحدبایگانی ومدارک پزشکی
  • بازدیدریاست  بیمارستان ازواحدبایگانی ومدارک پزشکیبازدیدریاست بیمارستان ازواحدبایگانی ومدارک پزشکی
  • بازدیدریاست  بیمارستان ازواحدبایگانی ومدارک پزشکیبازدیدریاست بیمارستان ازواحدبایگانی ومدارک پزشکی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):درتاریخ 97/06/11 جناب آقای دکترپاکدامن ریاست  بیمارستان بهمراه مترون ،مدیرامورعمومی ومسئول تدارکات ازواحدبایگانی ومدارک پزشکی بازدیدبه عمل آوردندودرخصوص نصب قفسه های ریلی توسط مهندسین و روند جابه جایی وچینش پرونده های موجوددربایگانی پیگیری نمودند..