بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بازدید کارشناسان وزراتخانه ازفضای فیزیکی آنکولوژی ،تشخیص وپیشگیری سرطان بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)بازدید کارشناسان وزراتخانه ازفضای فیزیکی آنکولوژی ،تشخیص وپیشگیری سرطان بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • بازدید کارشناسان وزراتخانه ازفضای فیزیکی آنکولوژی ،تشخیص وپیشگیری سرطان بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)بازدید کارشناسان وزراتخانه ازفضای فیزیکی آنکولوژی ،تشخیص وپیشگیری سرطان بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • بازدید کارشناسان وزراتخانه ازفضای فیزیکی آنکولوژی ،تشخیص وپیشگیری سرطان بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)بازدید کارشناسان وزراتخانه ازفضای فیزیکی آنکولوژی ،تشخیص وپیشگیری سرطان بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • بازدید کارشناسان وزراتخانه ازفضای فیزیکی آنکولوژی ،تشخیص وپیشگیری سرطان بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)بازدید کارشناسان وزراتخانه ازفضای فیزیکی آنکولوژی ،تشخیص وپیشگیری سرطان بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • بازدید کارشناسان وزراتخانه ازفضای فیزیکی آنکولوژی ،تشخیص وپیشگیری سرطان بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)بازدید کارشناسان وزراتخانه ازفضای فیزیکی آنکولوژی ،تشخیص وپیشگیری سرطان بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • بازدید کارشناسان وزراتخانه ازفضای فیزیکی آنکولوژی ،تشخیص وپیشگیری سرطان بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)بازدید کارشناسان وزراتخانه ازفضای فیزیکی آنکولوژی ،تشخیص وپیشگیری سرطان بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):کارشناسان وزارتخانه ،دکترسهراب پورمعاون درمان ،دکترآریا،دکترپاکدامن ریاست بیمارستان ،مدیرامورعمومی ومسئول تجهیزات پزشکی ازمرکزآنکولوژی ،تشخیص وپیشگیری سرطان بازدیدنمودند.

دراین بازدیدمکان هایی برای نصب دستگاه ماموگرافی پیشنهادشدومورد بررسی قرارگرفت .

کارشناسان وزارت خانه اظهارداشتند:بعدازتاییدنهایی مکان مورد نظر برای نصب دستگاه ماموگرافی ،برای حفاظت دربرابراشعه Xمکان موردنظر سرب کوبی شود.

باپیگیری های بعمل آمده توسط مسئولین یک دستگاه ماموگرافی جهت تسریع درخدمت  رسانی به بیماران وافزایش کیفیت خدمات خریداری ودرآینده ای نزدیک راه اندازی می گردد.

درضمن ازمحل سی تی اسکن (قدیم وجدید) وبخش آندوسکوپی  دیدن نمودند.

کارشناسان دربخش آندوسکوپی بادکترآبادی فوق تخصص گوارش درمورد راه اندازی  آندوسکوپی دربخش آنکولوژی برای تسریع خدمات رسانی به بیماران درآینده صحبت نمودند.