بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):کنفرانس آموزشی کنترل عفونت درتاریخ 97/06/15توسط خانم جرجانی سوپروایزرکنترل عفونت باهماهنگی سوپروایزرآموزشی بیمارستان جهت پرسنل کمک بهیاروخدمات برگزارگردید.

سرفصل عناوین مطرح شده دراین جلسه:

1-احتیاطات فردی :وسایل حفاظت فردی ونحوه استفاده ازآنها

2-بهداشت دست :ابتداموقعیت های شستشوی دست ونحوه صحیح انجام آن وتفاوت hand washing وhand rubbing 

3-مواجهه فردی باخون ،ترشحات واشیاءنوک تیزوفراینداطلاع رسانی 

4-واکسیناسیون وچک تیتر انتی بادی 

5-آشنایی باانواع زباله هاونحوه صحیح تفکیک آنها