بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • گروه پایش عملکرد مالی وبودجه ای دانشگاههادرزمینه نظام پرداخت  مبتنی برعملکردوبسته طرح تحول نظام سلامتگروه پایش عملکرد مالی وبودجه ای دانشگاههادرزمینه نظام پرداخت مبتنی برعملکردوبسته طرح تحول نظام سلامت
  • گروه پایش عملکرد مالی وبودجه ای دانشگاههادرزمینه نظام پرداخت  مبتنی برعملکردوبسته طرح تحول نظام سلامتگروه پایش عملکرد مالی وبودجه ای دانشگاههادرزمینه نظام پرداخت مبتنی برعملکردوبسته طرح تحول نظام سلامت
  • گروه پایش عملکرد مالی وبودجه ای دانشگاههادرزمینه نظام پرداخت  مبتنی برعملکردوبسته طرح تحول نظام سلامتگروه پایش عملکرد مالی وبودجه ای دانشگاههادرزمینه نظام پرداخت مبتنی برعملکردوبسته طرح تحول نظام سلامت

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):  تیم پایش ونظارت وزارت بهداشت ذرزمینه نظام مبتنی برعملکردبسته طرح تحول نظام سلامت ازبیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید کردند وکلیه پرداخت هاوفرایندهای پرداخت راتحت پایش قراردادندوازعملکردبیمارستان رضایت کامل راداشتند.