بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • کمیته اورژانس (لزوم اجرای اصول صحیح تریاژ)کمیته اورژانس (لزوم اجرای اصول صحیح تریاژ)
  • کمیته اورژانس (لزوم اجرای اصول صحیح تریاژ)کمیته اورژانس (لزوم اجرای اصول صحیح تریاژ)
  • کمیته اورژانس (لزوم اجرای اصول صحیح تریاژ)کمیته اورژانس (لزوم اجرای اصول صحیح تریاژ)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):کمیته اورژانس وتعیین تکلیف بیماران باحضورریاست بیمارستان ،مدیران، پزشکان طب اورژانس (دکتربقایی ،دکترنصری )،مترون،اعتباربخشی ، سوپروایزرآموزشی،مسئول بخش اورژانس ومسئول بخش اورژانس اطفال دردفترریاست برگزارگرددید.

دراین کمیته برلزوم اجرای اصول صحیح تریاژتاکیدشد.

روند عملکرد تیم CPRدراتاق احیاء مورد بحث وبررسی قرارگرفت ودرمورد نیروی انسانی بخش اورژانس جدید بحث وتبادل نظرشد.

درموردروندارائه خدمات   تریاژاطفال بحث وگفتگوصورت گرفت .