بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):کنفرانس آموزشی زخم بستردرطی سه جلسه توسط آقای فاضل ادهمی کارشناس پرستاری وباهماهنگی سوپروایزرآموزشی برای پرسنل درمانی برگزار گرددید.

وی اظهارداشت :زخم بسترعمومادرنواحی ازبدن اتفاق می افتدکه استخوان زیرین آن نسبتا به پوست نزدیکتراست ودربسیاری ازموارد فشارموجب می شود پوست تحریک وملتهب شود.

ایشان درجه بندی آسیب های فشاری براساس NPUAP  تقسیم نمودند:

1-زخم فشاری درجه یک :به مرحله قرمزی غیرقابل برگشت پوست گفته می شودکه معمولابرروی یک برجستگی استخوانی قراردارد.ناحیه درگیرمی توانددردناک ،سفت  تریانرم ترباشد.تشخیص زخم فشاری درجه یک ممکن است درافرادتیره پوست دشوارباشد.

2-زخم فشاری درجه دو:دراین مرحله از دست رفتن ضخامت نسبی پوست و تغییرهایی درلایه سطحی ولایه زیرین پوست دیده می شود،پوست به رنگ قرمزاست وگاهی تاول مشاهده  می شود.

3-زخم فشاری درجه سه:دراین مرحله ازدست رفتن ضخامت کامل پوست که باعث آشکارشدن بافت زیرجلدی می شود،اما استخوان ،تاندون یاماهیچه آشکارنمی شوند.

4-زخم فشاری درجه چهار:دراین مرحله ازدست رفتن کامل ضخامت پوست ،درگیری ساخنارهای زیرین پوست ،همراه باآشکارشدن استخوان ،تاندون یاماهیچه است .

5-زخم فشاری غیرقابل درجه بندی :عمق نامشخص ،به معنی ازدست رفتن ضخامت کامل پوست است که درآن بسترزخم بابافت اسلاف (زرد،برنز،خاکستری ،سبزیاقهوه ای )ویابافت اسکار(برنز،قهوه ای یاسیاه )پوشانده شده است .تابافت برداشته نشودوبسترزخم آشکارنشودتعیین عمق واقعی زخم امکان پذیرنیست.

6-زخم فشاری عمیق بافتی :عمق نامشخص ،به معنی آسیب بافت نرم زیرین ناشی ازفشاریانیروی برشی است .تغییررنگ پوست به بنفش یاارغوانی رنگ است ،یاتاول حاوی خون است .تشخیص آسیب عمیق بافتی ممکن است درافرادتیره پوست دشوارباشد.زخم ممکن است پیشرفته تربشودوبایک بافت اسکارنازک پوشانده شود.

آقای ادهمی توضیحاتی درموردپیشگیری اززخم فشاری براساس امتیاز معیاربردان دادند.

وی خاطرنشان کرد:برطرف نمودن فشارازنقطه زخم مهمترین اقدامی است که می توان انجام داد.اگربیمارقادربه حرکت است ازاو بخواهیم که خودراحرکت دهدواگربیماربدون حرکت است هر2ساعت  اوراجابه جاکنیم.