بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):کنفراس آموزش نحوه مراقبت ازبیماربیقراروتغییروضعیت بیماران توسط خانم راضیه آسوده کارشناس ارشد مراقبتهای ویژه جهت پرسنل کمک بهیاروخدمات برگزار گرددید.

وی خاطرنشان کرد :هدف ازاین کنفراس ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی می باشدزیرادرمان با سطح سلامت مردم وجامعه ارتباطی تنگاتنگ دارد.

کارشناس ارشدمراقبتهای ویژه دراین کنفراس آموزشهای لازم جهت جابجایی وانتقال بیماران باتوجه به وضعیت عمومی بیماروهمچنین حفظ ایمنی بیمار تاکید کردند.

وی اظهارداشت :بی حرکتی عوارض جدی برای بیماران داردوبیمارچون به تنهایی قادرنیست حرکت کندووضعیت خودراتغییردهددرهمین راستاآموزشهای لازم به پرسنل کمک بهیاروخدمات جهت جلوگیری ازآسیب جدی بیمارداده شد.

آموزشهای لازم به شرح ذیل می باشد:

1-عوارض ناشی ازبیحرکتی 

2-حرکت دادان بیماربه بالای تخت 

3-جابجایی بیماردرتخت دریک راستابااستفاده ازملحفه

4-کمک به بیماربرای نشستن درلبه تخت 

5-کمک به بیمارجهت راه رفتن

6-کمک کردن به بیمارجهت راه رفتن باوسایل کمک حرکتی

7-انتقال بیماربین تخت وبرانکارد

8-حمل کششی باپتو

9-اصول اولیه حمل بیمار

10-نحوه جابجایی بیماران دارای شکستگی ستون فقرات وسایرنکات لازم