بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):کمیته زایمان طبیعی وایمنی مادرونوزادباحضورریاست ومدیربیمارستان ،خانم دکترکوکبی مدیرگروه زنان وزایمان ،خانم دکترمیرزایی فوق تخصص اطفال وسایراعضاء دردفترریاست بیمارستان برگزارگردید.

دراین جلسه حاضرین درموردچینش نیروی انسانی بخش (پس اززایمان)به بحث وگفتگو پرداختندوبرلزوم فراهم بودن تجهیزات ووسایل ضروری احیاءنوزادان دربخش های زایشگاه واتاق عمل وانتقال نوزاددرشرایط ایمن تاکیدنمودند.

دکترپاکدامن درپایان جلسه خواستاررسیدگی هرچه بیشتربه مسائل ومشکلات بیماران شدند.