بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 • بازدیدریاست دانشگاه علوم پزشکی و معاونت توسعه نیروی انسانی دانشگاه ازپروژه های عمرانی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)بازدیدریاست دانشگاه علوم پزشکی و معاونت توسعه نیروی انسانی دانشگاه ازپروژه های عمرانی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
 • بازدیدریاست دانشگاه علوم پزشکی و معاونت توسعه نیروی انسانی دانشگاه ازپروژه های عمرانی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)بازدیدریاست دانشگاه علوم پزشکی و معاونت توسعه نیروی انسانی دانشگاه ازپروژه های عمرانی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
 • بازدیدریاست دانشگاه علوم پزشکی و معاونت توسعه نیروی انسانی دانشگاه ازپروژه های عمرانی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)بازدیدریاست دانشگاه علوم پزشکی و معاونت توسعه نیروی انسانی دانشگاه ازپروژه های عمرانی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
 • بازدیدریاست دانشگاه علوم پزشکی و معاونت توسعه نیروی انسانی دانشگاه ازپروژه های عمرانی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)بازدیدریاست دانشگاه علوم پزشکی و معاونت توسعه نیروی انسانی دانشگاه ازپروژه های عمرانی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
 • بازدیدریاست دانشگاه علوم پزشکی و معاونت توسعه نیروی انسانی دانشگاه ازپروژه های عمرانی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)بازدیدریاست دانشگاه علوم پزشکی و معاونت توسعه نیروی انسانی دانشگاه ازپروژه های عمرانی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
 • بازدیدریاست دانشگاه علوم پزشکی و معاونت توسعه نیروی انسانی دانشگاه ازپروژه های عمرانی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)بازدیدریاست دانشگاه علوم پزشکی و معاونت توسعه نیروی انسانی دانشگاه ازپروژه های عمرانی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
 • بازدیدریاست دانشگاه علوم پزشکی و معاونت توسعه نیروی انسانی دانشگاه ازپروژه های عمرانی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)بازدیدریاست دانشگاه علوم پزشکی و معاونت توسعه نیروی انسانی دانشگاه ازپروژه های عمرانی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
 • بازدیدریاست دانشگاه علوم پزشکی و معاونت توسعه نیروی انسانی دانشگاه ازپروژه های عمرانی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)بازدیدریاست دانشگاه علوم پزشکی و معاونت توسعه نیروی انسانی دانشگاه ازپروژه های عمرانی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):بازدیددکترخالقی ریاست دانشگاه علوم پزشکی  ،دکترجمشیدی معاونت توسعه دانشگاه ،دکترپاکدامن ریاست بیمارستان ،جمعی ازمدیران ودفترفنی بیمارستان ودانشگاه ازاورژانس اتفاقات جدید،سی تی اسکن جدیدوکلینیک ویژه بازدیدنمودند.

دراین بازدیدپیشرفت فیزیکی پروژه ها مورد بررسی قرارگرفت .