بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • برگزاری زیارت عاشوراوعزاداری سالاروسرورشهیدان دهه اول محرم نمازخانه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)برگزاری زیارت عاشوراوعزاداری سالاروسرورشهیدان دهه اول محرم نمازخانه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • برگزاری زیارت عاشوراوعزاداری سالاروسرورشهیدان دهه اول محرم نمازخانه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)برگزاری زیارت عاشوراوعزاداری سالاروسرورشهیدان دهه اول محرم نمازخانه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • برگزاری زیارت عاشوراوعزاداری سالاروسرورشهیدان دهه اول محرم نمازخانه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)برگزاری زیارت عاشوراوعزاداری سالاروسرورشهیدان دهه اول محرم نمازخانه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • برگزاری زیارت عاشوراوعزاداری سالاروسرورشهیدان دهه اول محرم نمازخانه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)برگزاری زیارت عاشوراوعزاداری سالاروسرورشهیدان دهه اول محرم نمازخانه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • برگزاری زیارت عاشوراوعزاداری سالاروسرورشهیدان دهه اول محرم نمازخانه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)برگزاری زیارت عاشوراوعزاداری سالاروسرورشهیدان دهه اول محرم نمازخانه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • برگزاری زیارت عاشوراوعزاداری سالاروسرورشهیدان دهه اول محرم نمازخانه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)برگزاری زیارت عاشوراوعزاداری سالاروسرورشهیدان دهه اول محرم نمازخانه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • برگزاری زیارت عاشوراوعزاداری سالاروسرورشهیدان دهه اول محرم نمازخانه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)برگزاری زیارت عاشوراوعزاداری سالاروسرورشهیدان دهه اول محرم نمازخانه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • برگزاری زیارت عاشوراوعزاداری سالاروسرورشهیدان دهه اول محرم نمازخانه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)برگزاری زیارت عاشوراوعزاداری سالاروسرورشهیدان دهه اول محرم نمازخانه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • برگزاری زیارت عاشوراوعزاداری سالاروسرورشهیدان دهه اول محرم نمازخانه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)برگزاری زیارت عاشوراوعزاداری سالاروسرورشهیدان دهه اول محرم نمازخانه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):برگزاری مراسم زیارت عاشوراوعزاداری  امام حسین (ع) دهه اول محرم درنمازخانه بیمارستان باحضورپرسنل بیمارستان باهماهنگی روابط عمومی برگزارگردید.
گفتنی است که هرپنج شنبه ماه محرم وصفر مراسم زیارت عاشورا درهمین مکان برگزار می گردد.