بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • کاهش تصدی گری کاهش تصدی گری
  • کاهش تصدی گری کاهش تصدی گری
  • کاهش تصدی گری کاهش تصدی گری

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):درتاریخ 97/06/31دررا ستای اجرای سیاست دولت مبنی برکاهش تصدی گری جلسه ای باحضوردکترپاکدامن ریاست بیمارستان ،آقای علیپورمدیرداخلی ،مدیران امورعمومی ،مترون ومسئول امورمالی  دردفترریاست بیمارستان برگزارگردید

دراین جلسه چندواحدقابل واگذاری پیشنهادداده شدومقررشدطرح توجیهی آن نوشته وبه دانشگاه ارسال گردد.