بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج):کمیته اخلا ق پزشکی ورعایت موازین شرعی باحضور ریاست بیمارستان ،مدیرداخلی ،مدیران امورعمومی وسایراعضاء دردفترریاست بیمارستان برگزارگرددید.

دراین جلسه پس ازبحث وگفتوگو مقررگرددید،شورای امربه معروف ونهی ازمنکرتشکیل گرددوپس ازگذراندن دوره آموزشی درخصوص امربه معروف ونهی ازمنکرفعالیت خودراآغازنمایند.