بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):کمیته داروودرمان باحضورریاست بیمارستان ،مدیرداخلی وسایراعضاءدردفترریاست بیمارستان برگزارگرددید.

دراین جلسه میزان مصرف داروهای پرهزینه ومخدرهاموردنقدوبررسی قرارگرفت ووبرحفظ زنجیره سرماهنگام انتقال داروهای یخچالی تاکیدگرددید.