بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):کارگاه آموزشی کد724(نحوه ی برخوردبابیماران strockیاسکته مغزی ) باتدریس دکترمسعودی نژادمتخصص مغزواعصاب  جهت پرسنل درمانی برگزارگردید.

دکترمسعودی نژادتعریف سکته مغزی راچنین بیان نمودند:سکته مغزی یعنی بسته شدن یک شریان مغزی که به دنبال آن اختلا ل درگردش خون آن ناحیه ازمغزایجادشده وموجب بروزعلائمی مثل فلج نیمه بدن ،اختلال تکلم واختلال درراه رفتن می شود.

ایشان علل بروزسکته مغزی :ضخیم وسخت شدن دیواره های رگ های خونی ،فشارخون بالا،کلسترول بالا،دیابت ،چاقی ،استعمال دخانیات،مصرف الکل ،عدم انجام فعالیت بدنی ،استفاده ازقرص های پیشگیری ازبارداری وسابقه خانوادگی بیان نمودند.

دکترمسعودی نژادافزوداقدامات اولیه درمواجهه باسکته مغزی واعزام به بیمارستان :اگرشماویاهمراه تان ،دچارسکته مغزی شدید،بایدسریعا به مرکزدرمانی مراجعه نمایید.علائم سکته مغزی رانادیده نگیرید.فرصت راازدست ندهید،هریک دقیقه حیاتی است .اگریکی یاچندتاازعلائم سکته مغزی رابرای بیش ازچند دقیقه داشتیدبااورژانس 115تماس بگیرید.زمان شروع سکته مغزی رابه پزشک اعلام نمایید.

وی خاطرنشان کرد:تکلم دشوار،فلج ناگهانی دست وصورت ،ضعف ناگهانی نیمه بدن ،اختلال ناگهانی درراه رفتن ،اختلال ناگهانی درصحبت کردن ،بی اختیاری ادرارومدفوع، اشکال دربلع ،تاری دید به خصوص دریک چشم وبی هوش شدن فردراازعلائم سکته مغزی می باشد.

وهمچنین درموردریسک فاکتورها،برخوردباریسک فاکتورها،اقدامات بیمارستانی جهت دریافت RTPA(آمپول حل کننده لخته )ومراقبت های پرستاران حین وبعدازتزریق مباحثی عنوان کردند.

این کارگاه آموزشی باهماهنگی آموزش مداوم دانشگاه ،خانم بخشی زاده سوپروایزورآموزشی وخانم راضیه آبادی کارشناس معاونت درمان برگزارشد.