بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):کمیته تنبیه وتشویق درتاریخ 97/7/8باحضورریاست بیمارستان ،مدیرداخلی وسایراعضاء دردفترریاست بیمارستان برگزارگردید.

دراین کمیته پرسنل نمونه ی  پیشنهادی بخش ها وواحدها موردبررسی قرارگرفت ودرمجموع پرسنل نمونه مردادماه وشهریورماه انتخاب گردیدند.

اسامی منتخبین :

1-الهه جوکار(جراحی قلب )

2-فاطمه رضائیان (اقتصادودرمان)

3-مجتبی کریمی (آنژیوگرافی)

4-افشین دری (مسوول داروخانه )