بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • راندمدیریتی ایمنی درراستای ایمنی بیمارباسوپروایزورین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)راندمدیریتی ایمنی درراستای ایمنی بیمارباسوپروایزورین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • راندمدیریتی ایمنی درراستای ایمنی بیمارباسوپروایزورین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)راندمدیریتی ایمنی درراستای ایمنی بیمارباسوپروایزورین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • راندمدیریتی ایمنی درراستای ایمنی بیمارباسوپروایزورین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)راندمدیریتی ایمنی درراستای ایمنی بیمارباسوپروایزورین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):راند مدیریتی ایمنی درراستای ایمنی بیمارباحضورریاست بیمارستان ،مدیرداخلی ،مترون وسوپروایزورین دردفترریاست بیمارستان برگزارگردید.

دراین جلسه درموردمسائل مختلف بخش های درمانی بحث وگفتوگو کردند.دکترپاکدامن ریاست بیمارستان برای رفع مشکلات بیماران ،روندهرچه بهترارایه خدمات وافزایش رضایتمندی ارباب رجوع تاکید زیادی نمودند