بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):درتاریخ 97/07/12کمیته کنترل عفونت وبهداشت محیط با حضور آقای علیپور مدیریت بیمارستان ،مدیران امور عمومی وسایراعضاء دردفترریاست بیمارستان برگزارشد.

دراین کمیته دستورالعمل چارچوب خودارزیابی بهداشت دست وکلیه مشکلات بهداشت وکنترل عفونت موردبررسی قرارگرفت .همچنین آمارعفونتهای بیمارستان به اطلاع اعضاء کمیته رسانده شدوراه کارهای پیشگیری ارایه گردیدوتصمیمات لازم دراین خصوص گرفته شد.