بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):خانم دکتررویا کوکبی مدیرگروه زنان وزایمان دانشگاه علوم پزشکی درباره ی مرکزدرمان ناباروری گفت :ازتیرماه 96روش I.U.Iدرمرکز درمان ناباروری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)آغازشد که حدود 18تا20درصد مواردانجام شده تست حاملگی مثبت داشته اند.

مدیرگروه زنان و زایمان افزود:استفاده ازروش I.V.F وMI (میکراینجکشن)ازآذرماه 96دراین مرکزآغاز شده است .مواردی فریزشده اند وازمواردانتقال داده شده 20تا25درصد مثبت گردیده است .

دکترکوکبی اظهارداشت :درمان های ناباروری پیشرفته ازجمله TESEوICSI دراین مرکزانجام می شود وجنین های اضافه زوجین جهت ادامه درمان برای خودشان فریز می شود.

وی بابیان اینکه بامراجعه بیماران به مرکزدرمان ناباروری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسامدارک قبلی آنهابررسی وآزمایشات لازم جهت زوجین درخواست می شود.با بررسی مدارک وآزمایشات کامل زوجین پرونده تشکیل می گرددو درمان های لازم برای  زوجین مشخص وپروتکل درمان درنظرگرفته می شودو روند درمان شروع می گردد.

دکترکوکبی خاطرنشان کرد:باراه اندازی این مرکزازسال 1396زوج هادرصورت تمایل برای انجام مراحل درمانی نیازی به مراجعه به مرکزاستان واستان های مجاورندارند.اکثرمراجعه کنندگان این مرکزازفسا،داراب،نی ریز،استهبان ،بندرعباس وشیرازمی باشند.

وی ادامه داد:تعدادتولدازمواردIUI انجام شده درحال حاضربیش از10تولد می باشد که یک مورد دوقلویی بوده است .بیشترین سن حاملگی درخانمهایی که درفسا IVF شده انددرحال حاضر32هفته می باشد.