بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):جلسه رابطین ایمنی وکنترل عفونت باحضورتیم مدیریتی وسرپرستاران بخش ها تشکیل گردید.

دراین جلسه مواردمرتبط باباایمنی وکنترل عفونت واهمیت آن تاکید شد.

موارد مطرح شده به شرح  ذ یل می باشد:

- نهادینه کردن اجرای استانداردهای الزامی بیمار،سنجش های اعتباربخشی 

- اطلاع ازشرح وظایف رابط ایمنی دربخش 

-  اطلاع ازکلیدخروج اضطراری وبازبودن مسیرخروج اضطراری بخش وآموزش مجدد

- اطلاع ازکارباکپسول آتش نشانی ومحل قرارگیری آن دربخش وآموزش مجدد

- آموزشهای لازم ایمنی به بیمارمرتبط بادستبند شناسایی وسایزریل تخت بالاباشد

- داشتن اتیکت شناسایی ومعرفی خودبه بیمار

- اطلاع ازنتایج بازدیدهای قبل معاونت درمان وبیمارستان واصلاح مواردگزارش شده 

- اطلاع ازنتایج بحرانی ،کد بحران ،نتایج معوقه آزمایشات وسی تی اسکن 

- داروهای پرخطر،مشابه وحیاتی (یخچالی )،خط hot line

-ارسال  به موقع شاخص های ایمنی بخش 

-ارسال سه ماهه یکبار،فرم تکمیل شده استاندرهای الزامی بیمار

گفتنی است :باتوجه به سال اقتصادمقاومتی جهت صرفه جویی درکاغذ ، درخواست شد که تمام مواردارسالی به دفتربهبود کیفیت به صورت الکترونیک وازطریق اتوماسیون اداری صورت پذیرد.