بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):بازدیدمدیریتی ایمنی بخش ccu باحضوردکترپاکدامن ریاست بیمارستان ،تیم مدیریتی بیمارستان وپرسنل بخش ساعت 8صبح دربخش ccu برگزارشد.

قبل ازشروع جلسه ازجایگاه اتیلن اکساید بازدید شد.

درجلسه بازدید مدیریتی بخش ،مواردمرتبط باایمنی بیمار،پرسنل وتجهیزات مطرح گردید و اهمیت مواردایمنی تاکید شد.با توجه به مواردمطرح شده ازطرف پرسنل مقررگردید به ترتیب الویت ایمنی ،موارد پیگیری ومشکل مرتفع گردد.

گفتنی است :درپایان دکترپاکدامن وتیم مدیریتی ازبیماران بخش ccu عیادت کردند وازهمراهان وبیماران درخصوص رضایتمندی ومواردآموزش داده شده مرتبط باایمنی سوال نمودند که همراهان وبیماران رضایت کامل ازروند ارایه خدمات داشتند.